"บ่อปลา" กับสารพัดปัญหาที่เจ้าของบ้านต้องเจอ!!

ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ

ที่ เ จ้ า ข อ ง บ้ า น ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ❌

ต ะ ไ ค ร่ ที่ น อ ก จ า ก จ ะ ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ เ เ ล้ ว ยั ง ทํ า ใ ห้ บ่อปลาส ก ป ร ก ติ ด

ท่อระบายนํ้าเ กิ ด ก า ร อุ ด ตั น ส า เ ห ตุ ห ลั ก ทํ า ใ ห้ นํ้ า เ น่ า

💡 วิ ธี เ เ ก้ ส ร้ า ง ร่ ม เ ง า ใ ห้ กั บ บ่อปลา เ ช่ น หลังคา ระเเนงกันสาด

เ เ ล ะ ก า ร ปลูกต้นไม้ เ พ ร า ะ ต ะ ไ ค ร่ จ ะ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ช้ า บ ริ เ ว ณ ที่ ร่ ม

เ ศ ษ ใ บ ไ ม้ 🍂 ยั งไ ง ก็ เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ ต้นไม้แล ะ บ่อปลา

เ ป็ น ข อ ง คู่ กั น

💡 วิ ธี เ เ ก้ เ ลื อ ก ปลูกต้นไม้ที่ ใ บ ไ ม่ ร่ ว ง ง่ า ย ใ บ ใ ห ญ่ ห รื อ ป ลู ก ต้ น ไ ม้

ใ น ก ร ะ ถ า ง

พื้ น ลื่ น ข้ อ นี้ อั น ต ร า ย ที่ สุ ด ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พื้นไม้ พื้นปูน

ห า ก ล้ ม ยั ง ไ ง ก็ เ จ็ บ ห นั ก !

💡 วิ ธี เ เ ก้ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้นทางเดินเมื่ อ มี ต ะ ไ ค ร่ เ ก า ะ โ ด ย

ร ะ วั ง อ ย่ า ใ ห้ นํ้ า ย า ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ห ล ล ง บ่ อ ป ล า ห รื อ ใ ช้ วัสดุปูพื้น

ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ กั น ลื่ น เ ช่ น ไม้เทียม

ธรรมชาติ

จ ะ ง ด ง า ม ไ ด้ อี ก เ ย อ ะ

ถ้ า เ ร า ทุ ก ค น " ใ ส่ ใ จ เ เ ล ะ ดู เ เ ล 💕 "

H Y B R I D W O O D ไม้เทียม WPC

✅ สวย งดงาม ดุจไม้ธรรมชาติ 🌳🍃

เเข็งเเรง ปลวกไม่กิน 💪

ทนเเดด ทนต่อUV 🔆 ⚡

มีสีในเนื้อไม้ 🎨

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตํ่า 💵

รับประกันสินค้า 10 ปี ✔️

เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ♻️

หากลูกค้าสนใจเรื่องไม้เทียม

สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอคำปรึกษา

เพิ่มเติมได้ที่

📲 Line : @hybridwood

📲 Facebook : www.facebook.com/hybridwoodth

📞 02-726-6840, 088-227-9424, 086-351-4616

(สาขากรุงเทพมหานคร)

📞 088-874-4253

(สาขาภูเก็ต)

โ พ ส ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
โ พ ส ล่ า สุ ด 
ค ลั ง ค ว า ม รู้
ค้ น ห า จ า ก แ  ท็ ก
ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม พื้นไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม รั้วไม้เทียม
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ไม้ระแนง
  • HYBRIDWOOD ไม้เทียม WPC ติดต่อ

027266840

Copyright © 2000-2020 HYBRIDWOOD All rights reserved